تیم ما

دکتر وحید حدادی مشاور فروشگاه میرازگام

دکترای تخصصی شیمی گرایش کاربردی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

سمت دانشگاهی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
عنوان پروژه کارشناسی ارشد: طراحی وساخت دستگاه هیدرید ژنریتور
عنوان پروژه دکترا: مطالعه خواص مکانیکی و فیزیکی عایقهای رطوبتی پیش ساخت

سوابق تحصیل

ردیفمقطع تحصیلات عالیهمحل تحصیلسال
شروع
۱کارشناسی شیمی محضدانشگاه رازی کرمانشاهسال 75
۲کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سال 79
۳دکترای تخصصی شیمی
کاربردی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سال 81

سوابق کاری

ردیفمحل اشتغالزمینه فعالیتمدت
1عضو هیئت علمی دانشگاه آزادشیمیاز سال 81تا
کنون
2مدیر هماهنگی و برنامه ریزی موسسه ماهانآموزشاز سال 82تا 83
3سرپرست R&Dو کنترل کیفیت شرکت عایق
های رطوبتی ایران
قیر و ایزوگاماز سال 83تا 8
4مشاور مدیر عامل و مدیر تحقیقات و توسعه
شرکت پشم شیشه ایران
قیر و ایزوگاماز سال 86تا 9
5عضو هیئت مولفین استاندارد عایق های رطوبتیتدوین استاندارددر سال 8
6همکاری علمی تخصصی با پژوهشکده صنایع
رنگ
رزین و پلیمراز سال 85تا 9
7مشاور فنی شرکت پترو سینا وابسته به شرکت
پتروشیمی آبادان
فرآورده های نفتیاز سال 88تا 8
8همکاری با ستادکل نیروهای مسلح-پدافند غیر
عامل
بحران گاز سال 8از سال 86تا 9
9مشاور مدیر عامل شرکت Gدانه های شیشه ای
ترافیکی
از سال 89تا 9
10مشاور شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس در
طراحی
عایق های PBGM
عایق کانال ها و سدهااز سال 89تا 9
11مشاور شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس در
طراحی
ماستیک های درزگیر کانال های آب
عایق کانال ها و سدهااز سال 90تا 9
12مشاور شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس در
استاندارد سازی لوله های زهکش پلی اتیلنی مسلح
شده با الیاف Synthetic
عایق کانال ها و سدهااز سال 91تا
کنون
13مشاور فنی شرکت سپهر عایق گستر پارس
در زمینه تولید عایق
قیر و ماستیکاز سال 91 تا کنون
14مشاور فنی شرکت توان گستران عایق
در زمینه تولید عایق PBGM
قیر و ایزوگاماز سال 92
15مشاور مرکز تحقیقات مسکن در زمینه طراحی و
استاندارد سازی
عایق های سبز بام
استاندارد سازی
ساختمان ها
در سال 90
16مشاور فنی شرکت ایزوگام باستان
در زمینه فرمولاسیون و تولید قیرهای استاندارد
قیر و ایزوگامدر سال 91
17مشاور فنی شرکت ایزوگام سپهر دلیجان
در زمینه فرمولاسیون و طراحی خط تولید
قیر و ایزوگامدر سال 91
18سرپرست کارخانه و مدیر تحقیقات و توسعه
شرکت نفتی RGN
قیر، هیدروکربن و
ایزوگام
از سال 93 تا 95
19مدیر عامل شرکت پترو پارت آرکاروغن و هیدرو کربناز سال 95 تا 96
20مدیر تولید شرکت پترو آکام پاسارگادقیراز سال 96 تا 97
21مشاور شرکت ایزوگام شرققیر و ایزوگاماز سال 97 تا کنون
22مدیر تولید پتروشیمی فریمانهیدروکربن و روغناز سال 98 تا کنون

سوابق پژوهشی

#عنوانعنوان پژوهش
1مجری پروژهطراحی و ساخت دستگاه هیدرید ژنریتور
2همکار پروژهساخت غشای پلیمری دیالیز خون
3مجری پروژهحذف فلزات سنگین از پساب کارخانه رنگ توسط ذغال اکتیو
4مجری پروژهخالص سازی طلا باروشهای نوین
5مجری پروژهمطالعه خواص مکانیکی و فیزیکی عایقهای رطوبتی
6مجری پروژه طراحی و ساخت عایق های Damp Proofبرای نخستین بار در ایران
7مجری پروژهطراحی و ساخت آسفالت نرم پایه قیری برای اولین بار در جهان
8مجری پروژهعایق های Self-adhesive ،Wrappingدور لوله
9مجری پروژهسنتز نانو پودر هیدروکسی آپاتیت از غشاء تخم مرغ
10مجری پروژهبررسی میزان افزایش چسبندگی عایق های رطوبتی پایه قیری با افزایش SBSتوسط
آزمون
11تالیف کتاباصول کاربردی الکتروشیمی در صنعت- انتشارات زبرجد
12تالیف کتابروش های آزمایشگاهی الکتروشیمی صنعتی- انتشارات زبرجد
13مقاله علمی پژوهشی در مجله علوم و تکنولوژی رنگآمیخته های قیری مناسب جهت کاربردهای مختلف
14مقاله علمی پژوهشی در مجله IPJ
مطالعه خواص مکانیکی آمیخته چندتایی پلی پروپیلن بازیافتی/قیر دمیده/برش نفتی /H.V.Sقیر 60/70
15مقاله علمی پژوهشی در مجله :" مطالعه خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای الیاف نبافته پلی استر و رزین قیر پلیمری "
16مقاله علمی پژوهشی در مجله :IPJ
Effect of SBS/H.V.S Blend on Modifying Physical and Chemical Properties of
Bituminous Emulsion Insulators.
17مقاله کنفرانس بین المللی قیر”Young’s Modulus as a Criterion for the Performance of Polymer-Modified Bituminous
Roofing Membranes”
“1st International bitumen conference”
18مقاله کنفرانس بین المللی قیر:
Removing of Zinc by Carbon Nano tube
"The 2nd international conference on nanotechnology 2008"
19مقاله کنفرانس بین المللی قیر:
"The Study of Softening point and penetration behaviors of bituminous blend"
"1st International bitumen conference"
20مقاله کنفرانس بین المللی قیر" Mechanical properties of Non-Woven polyester fiber and polymer-modified bitumen composites
"1st International bitumen conference"
21مقاله کنفرانس بین المللی قیرThe Study of modulus of bituminous blends
"1st International bitumen conference"
22مقاله پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
Neutralization and refining of acidic sludge by waste materials
5th International engineering of chemistry and oil
23مقاله :ISC
Adsorption study of Lysozyme from aqueous solution on to Hydroxyapatite Nanopowders.
Journal of Nano Structure in Chemistry (JNSC)
24مقاله :ISC
A novel method for refining of acidic sludge and mixing with vacuum bottom to improve
bitumen properties
Petroleum Science and Technology Journal– Taylor and Francis
25مقاله :ISC
Modification of Rheological, mechanical and thermal properties of bitumen by
composites of Polyethylene grafted Maleic and waste sawdust
Petroleum Science and Technology Journal– Taylor and Francis
26ثبت اختراع "ساخت عایق های رطوبتی با کارآیی بالا
27ثبت اختراععایق های امولسیونی-پلیمری پایه قیری
28ثبت اختراععایق های پلیمری-الاستیک با پودر لاستیک
29ثبت اختراعاستفاده از EVAبازیافتی در اصلاح خواص عایق های رطوبتی"
30ثبت اختراعاستفاده از PP/G/MAو خاک اره در اصلاح خواص مکانیکی عایق های رطوبتی"
31افتخارعضو هیئت داوران مجله Elsevier ،ISI
32افتخارعضو هیئت داوران مجله علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی رنگ
33افتخارعضو هیئت داوران مجله علمی پژوهشی و ISIعلوم و تکنولوژی پلیمر
34افتخارعضو هیئت داوران مجله علمی پژوهشی زمین شناسی
35افتخارجزء نخبگان کشوری و عضو بنیاد ملی نخبگان
36افتخارعضو انجمن مخترعین ایران
عضو کمیته علمی و اجراییInternational bitumen conference
دبیر علمی همایش ملی مهندسی شیمی

پروژه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده

 • حذف آمونیاک از پساب های صنعتی توسط نانو کربن تیوب
 • حذف فلزات سنگین Cr, Niو Znتوسط نانو کربن تیوب
 • بررسی تاثیر سلولز و PP/G/MAبر روی خواص مکانیکی قیر
 • بررسی تاثیر خاک اره، PEو PP/G/MAبر روی خواص مکانیکی عایق هایرطوبتی
 • بررسی تاثیر ضایعات کاغذ، PEو PP/G/MAبر روی خواص مکانیکی عایقهای رطوبتی
 • بررسی تاثیر خاک اره، EVA ، PPو PP/G/MAبر روی خواص مکانیکی عایق های رطوبتی
 • استفاده از ضایعات گوگرد و بنتونیت تصفیه روغن در بهبود خواص فیزیکی ورئولوژیکی ماستیک های درزگیر
 • استفاده از ضایعات گوگرد و بنتونیت تصفیه روغن در بهبود خواص فیزیکی وشیمیایی عایق های رطوبتی
 • استفاده از آزمون T-PEELبرای بررسی تاثیر میزان چسبندگی و همچسبیEVAضایعاتی و نو بر روی قیر
 • مطالعه تاثیر دانه بندی و نوع پودر لاستیک در اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق های رطوبتی
 • حذف فلزات سنگین توسط نانو کرین تیوب های عامل دار شده
WhatsApp chat